Ugovor o radu, ugovor o djelu i ugovor o autorskom djelu: vodič za odabir

Ugovor o radu, ugovor o djelu i ugovor o autorskom djelu: vodič za odabir.

U nastavku se obrađuju osnove vezane uz navedene ugovore te prikazuju razlike među istima. 

Što je ugovor o radu?

Ugovor o radu je dvostrano obvezni ugovor prema kojemu je poslodavac dužan radniku dati posao i za obavljeni rad mu isplatiti plaću, a radnik je dužan osobno obavljati preuzeti posao prema uputama poslodavca.

Radni odnos zasniva se ugovorom o radu.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, no iznimno se može zasnovati i na određeno vrijeme, uz pridržavanje zakonskih odredbi.

Što je ugovor o djelu i za koje poslove se može sklopiti?

Ugovorom o djelu izvođač se obvezuje obaviti određeni posao, kao što je izrada ili popravak neke stvari, izvršenje kakva fizičkog ili umnog rada i sl., a naručitelj se obvezuje platiti mu za to naknadu.

U pravilu, ugovor o djelu može sklopiti npr. za ​obavljanje sljedećih poslova: ličenje zidova, popravak automobila, izrada namještaja, obavljanje selidbe stvari, održavanje biljaka (rezidba, zemljani radovi i sl.), kao i za djelatnosti trgovačkih putnika, akvizitera, sportskih sudaca i delegata, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka, kao i članovima nadzornih odbora, skupština, povjerenstava i sl..

Što je ugovor o autorskom djelu (stvaranju autorskog djela po narudžbi)?

Ugovorom o autorskom djelu (stvaranju autorskog djela po narudžbi) autor se obvezuje za naručitelja izraditi autorsko djelo, a naručitelj se obvezuje autoru isplatiti određenu naknadu.

Autorsko djelo je originalna intelektualna tvorevina iz književnog, znanstvenog ili umjetničkog područja koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu, ako zakonom nije drukčije određeno.

Autorska djela su:

 • jezična djela, kao što su pisana djela, govorna djela te računalni programi, koji obuhvaćaju izražaj računalnog programa u bilo kojem obliku, uključujući i pripremni dizajnerski materijal
 • glazbena djela, s riječima ili bez riječi
 • dramska i dramsko-glazbena djela
 • koreografska i pantomimska djela
 • djela vizualnih umjetnosti s područja slikarstva, kiparstva i grafike, bez obzira na materijal od kojega su načinjena, te ostala djela vizualnih umjetnosti
 • djela arhitekture, kao što su skice, studije, plastični i drugi prikazi, nacrti, idejna rješenja, idejni projekti, glavni projekti, izvedbeni projekti, planovi te izvedene građevine i zahvati u prostoru iz područja arhitekture, urbanizma i krajobrazne arhitekture
 • djela primijenjenih umjetnosti i industrijskog dizajna
 • fotografska djela i djela proizvedena postupkom koji je sličan fotografskom
 • audiovizualna djela, kao što su kinematografski, televizijski, dokumentarni, crtani, reklamni ili drugi filmovi te druga audiovizualna djela izražena slikama, sa zvukom ili bez zvuka, u vremenski organiziranom slijedu promjena, bez obzira na vrstu podloge na koju su fiksirana
 • novinarska djela, kao što su članci, fotografije i audiovizualni prilozi
 • videoigre i druga multimedijalna djela
 • kartografska djela
 • prikazi znanstvene ili tehničke prirode kao što su crteži, planovi, skice, tablice
 • druge vrste originalnih intelektualnih tvorevina koje imaju individualni karakter.

Sklapanje prividnog ugovora (ugovor o djelu, ugovor o autorskom djelu i sl.), umjesto ugovora o radu

Ako neki posao (bez obzira na sami naziv ugovora), s obzirom na narav i vrstu rada te ovlasti osobe koja je naručitelj posla, ima obilježja posla za koji se zasniva radni odnos, smatra se da je naručitelj s izvršiteljem (autorom) sklopio ugovor o radu, osim ako naručitelj ne dokaže suprotno.

Jedan od najčešćih slučajeva sklapanja takvih prividnog ugovora je sklapanje ugovora o djelu kojim se prikriva radni odnos.

Osim što je takvo postupanje prekršajno kažnjivo, radnik (“izvršitelj”, “autor”…) ima pravo od poslodavca (“naručitelja”) tražiti da mu dostavi primjerak prijave na obvezna osiguranja i pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu.

U cilju sprječavanja takvih situacija, u nastavku se izlaže i usporedni prikaz razlika između gore spomenutih ugovora.

Usporedni prikaz razlika ugovora o radu, ugovora o djelu i autorskog ugovora:

UGOVOR O RADUUGOVOR O DJELUUGOVOR O AUTORSKOM DJELU
Pravni izvorZakon o radu.Zakon o obveznim odnosima.Zakon o obveznim odnosima, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima.
Obaveznost oblika
Pisani ugovor ili pisana potvrda poslodavca o sklopljenom ugovoru o radu, prije početka rada.Neobaveznost oblika – pisani oblik nije obavezan.Pisani oblik je obavezan ako se stječe pravo iskorištavanja autorskog prava, osim u propisanim iznimkama.
SamostalnostRadnik radi uvijek i isključivo po uputama i pod nadzorom poslodavca.Izvođač radi samostalno i neovisno o naručitelju djela.Autor radi samostalno, neovisno o naručitelju.
Radno vrijemeRadnik poslove obavlja u propisanom radnom vremenu, ugovorenom radnom vremenu ili radnom vremenu koje pisanom odlukom odredi poslodavac.Izvođač u pravilu ne obavlja poslove u radnom vremenu, nego prema svojoj organizaciji.Autor u pravilu ne obavlja poslove u radnom vremenu, nego prema svojoj organizaciji.
Način obavljanjaRadnik isključivo osobno obavlja poslove.Izvođač obavlja posao osobno, ali može ga i povjeriti i trećim osobama.Autor izrađuje autorsko djelo samostalno, a moguće je i koautorstvo (više autora).
Mjesto obavljanjaRadnik je dužan poslove obavljati u prostorijama poslodavca ili na nekom drugom mjestu koje je odredio poslodavac.Izvođač posao obavlja u prostoru kojeg sam odredi (osim ako se po prirodi stvari, posao obavlja na određenom mjestu).Autor posao obavlja u prostoru kojeg sam odredi.
Prava u odnosu na obavljenoSva prava zadržava poslodavac, osim ako drugačije nije ugovoreno.Prava izvođača u prestaju predajom izrađene stvari ili izvršenog posla, osim ako drugačije nije ugovoreno.Autor zadržava moralna prava, a imovinska prava može prenijeti na naručitelja.
Prestanak ugovoraOtkaz (temeljem ugovora o radu, Zakona o radu, Pravilnika o radu), sporazum, istek ugovora na određeno i sl..Otkaz, raskid, izvršenje posla, smrt ili prestanak postojanja jedne od strana.Otkaz, raskid, izvršenje posla, smrt ili prestanak postojanja jedne od strana.
Sredstva i alatiVlasništvo poslodavca.U pravilu su vlasništvo izvođača, no naručitelj može dati materijal za izradu.U pravilu su vlasništvo autora, no naručitelj može dati materijal za izradu.
Vrijeme isplate naknadePoslodavac je za obavljeni rad dužan radniku isplaćivati plaću u novcu i u propisanim razdobljima (najmanje jednom mjesečno).Za obavljeni posao izvođač prima naknadu najčešće po obavljenom poslu, odnosno poslije predaje djela.Za obavljeni izradu autorskog djela autor prima naknadu najčešće poslije predaje autorskog djela.